bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Izbori za ?lanove Op?inskog vije?a 2013.

Izbori za ?lanove Op?inskog vije?a 2013.

Objavljeno: 04.05.2013. - Objavio: Administrator

REPUBLIKA HRVATSKA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

KLASA: 013-01/13-01/03
URBROJ: 2178/25-13-1
BUKOVLJE, 3. svibnja 2013.

Na temelju ?lanka 23. i ?l. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine BUKOVLJE, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ?LANICA/?LANOVA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BUKOVLJE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR?EVI? - HSP AS
HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS
Nositelj liste: FERDO MARI?
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: IGOR ?AKOVI?
3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
Nositelj liste: TOMISLAV VALI?
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: ELJKO MLADAR
REPUBLIKA HRVATSKA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

KLASA: 013-01/13-01/02
URBROJ: 2178/25-13-1
BUKOVLJE, 3. svibnja 2013.

Na temelju ?lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine BUKOVLJE, odlu?uju?i o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR?EVI? - HSP AS, HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ?LANICA/?LANOVA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BUKOVLJE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR?EVI? - HSP AS
HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS
Nositelj liste: FERDO MARI?

Kandidatkinje/kandidati:
1. FERDO MARI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA MASLENI?KIH VITEZOVA 4; ro?. 31.10.1960; OIB: 44000196762; M
2. NIKO MARI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 15; ro?. 20.08.1959; OIB: 92978190743; M
3. SLAVKO MILKOVI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA STJEPANA RADI?A 2/A; ro?. 28.08.1958; OIB: 12917107319; M
4. NIKOLINA MATI?; HRVATICA; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 2; ro?. 07.11.1985; OIB: 82435013312;
5. LJILJANA DR?ELI?; HRVATICA; VRANOVCI, ULICA DANKA MATAI?A 16; ro?. 30.01.1966; OIB: 59500727963;
6. ANTUN KOVA?EVI?; HRVAT; KORDUŠEVCI, KORDUŠEVCI 13; ro?. 22.09.1956; OIB: 12079298592; M
7. LUKA SLIŠKO; HRVAT; ŠUŠNJEVCI, SLAVONSKA 33; ro?. 29.05.1970; OIB: 56010495469; M
8. MIHAELA MIŠKOVI?; HRVATICA; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 37; ro?. 23.06.1983; OIB: 76739476417;
9. KRISTIJAN KOKANOVI?; HRVAT; KORDUŠEVCI, KORDUŠEVCI 14; ro?. 08.08.1993; OIB: 46276086825; M
10. IVAN DR?ELI?; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 106; ro?. 15.02.1955; OIB: 70466535523; M
11. DRAGO MIKUL?I?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA STJEPANA RADI?A 36; ro?. 02.11.1962; OIB: 33864499348; M
12. IVAN MATI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 16; ro?. 10.07.1991; OIB: 49911312010; M
13. ANDREJA BEKI?; HRVATICA; BUKOVLJE, ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 8; ro?. 29.04.1994; OIB: 61976801618;

PREDSJEDNIK
OP?INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP?INE BUKOVLJE

IVANKA KOVA?EVI?
REPUBLIKA HRVATSKA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

KLASA: 013-01/13-01/02
URBROJ: 2178/25-13-2
BUKOVLJE, 3. svibnja 2013.

Na temelju ?lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine BUKOVLJE, odlu?uju?i o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ?LANICA/?LANOVA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BUKOVLJE

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: IGOR ?AKOVI?

Kandidatkinje/kandidati:
1. IGOR ?AKOVI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DOMOVINSKOG RATA 5; ro?. 09.02.1973; OIB: 94058822406; M
2. ILIJA KUTLI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA HRVATSKIH RTAVA 20; ro?. 09.03.1961; OIB: 35451462323; M
3. NADA MATKOVI?; HRVATICA; BUKOVLJE, VINOGRADSKA ULICA 91; ro?. 06.09.1982; OIB: 15805482966;
4. JELENA MANDI?; HRVATICA; KORDUŠEVCI, KORDUŠEVCI 53; ro?. 14.09.1988; OIB: 23062074732;
5. MARIN KUPREŠAK; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA HRVATSKIH RTAVA 16; ro?. 06.06.1977; OIB: 43882135342; M
6. IVANA SUŠAC; HRVATICA; BUKOVLJE, ULICA HRVATSKIH RTAVA 17; ro?. 11.12.1992; OIB: 85934239336;
7. VLADO ŠARAVANJA; HRVAT; VRANOVCI, SVETOG IVANA 5; ro?. 23.04.1956; OIB: 60829672865; M
8. BRUNO BOŠNJAK; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DOMOVINSKOG RATA 15; ro?. 21.05.1991; OIB: 60519248533; M
9. KRUNO MARI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DOMOVINSKOG RATA 7; ro?. 02.06.1989; OIB: 15616123150; M
10. SLAVKO VUKOJE; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 36; ro?. 19.11.1959; OIB: 52127607294; M
11. JOSIP RENELT; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 13; ro?. 01.04.1967; OIB: 15468644487; M
12. JURE MARIJI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA HRVATSKIH RTAVA 12; ro?. 27.07.1959; OIB: 76208118484; M
13. IVAN RENELT; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 13; ro?. 30.05.1989; OIB: 87756847594; M

PREDSJEDNIK
OP?INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP?INE BUKOVLJE

IVANKA KOVA?EVI?
REPUBLIKA HRVATSKA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

KLASA: 013-01/13-01/02
URBROJ: 2178/25-13-3
BUKOVLJE, 3. svibnja 2013.

Na temelju ?lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine BUKOVLJE, odlu?uju?i o prijedlogu predlagatelja HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ?LANICA/?LANOVA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BUKOVLJE

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
Nositelj liste: TOMISLAV VALI?

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV VALI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA KOZARCA 17; ro?. 05.01.1976; OIB: 83979639275; M
2. FRANJO KNEEVI?; HRVAT; VRANOVCI, ULICA DANKA MATAI?A 11; ro?. 17.10.1969; OIB: 11802848894; M
3. JOSIP BARIŠI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 25; ro?. 27.06.1985; OIB: 21883391630; M
4. LJUBICA PETROVI?; HRVATICA; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA KOZARCA 94; ro?. 07.04.1965; OIB: 63032098703;
5. IVAN SEDLAREVI?; HRVAT; JEEVIK, JEŠEVIK 7; ro?. 08.06.1964; OIB: 44231009633; M
6. TOMICA KLARI?; HRVAT; ŠUŠNJEVCI, STJEPANA RADI?A 14; ro?. 22.04.1982; OIB: 12278076877; M
7. ROBERT ZEBA; HRVAT; BUKOVLJE, VINOGRADSKA 108; ro?. 20.08.1980; OIB: 03029951163; M
8. SRE?KO BUBALO; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 69; ro?. 06.03.1959; OIB: 73097785988; M
9. DRAEN PAVI?I?; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 88; ro?. 21.10.1966; OIB: 35720027186; M
10. JOSIP PADRI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA JUŠ?AKA 15; ro?. 01.05.1992; OIB: 94340965033; M
11. JOSIP HENJEC; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 9; ro?. 14.05.1986; OIB: 49240070172; M
12. MIRKO MARKOVI?; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 75; ro?. 14.03.1959; OIB: 36318156197; M
13. STANISLAV BRKI?; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 75/B; ro?. 22.06.1980; OIB: 25179906527; M

PREDSJEDNIK
OP?INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP?INE BUKOVLJE

IVANKA KOVA?EVI?
REPUBLIKA HRVATSKA
OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP?INE BUKOVLJE

KLASA: 013-01/13-01/02
URBROJ: 2178/25-13-4
BUKOVLJE, 3. svibnja 2013.

Na temelju ?lanka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine BUKOVLJE, odlu?uju?i o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ?LANICA/?LANOVA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BUKOVLJE

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: ELJKO MLADAR

Kandidatkinje/kandidati:
1. ELJKO MLADAR; HRVAT; BUKOVLJE, FIROV KRAJ 16; ro?. 27.10.1960; OIB: 67605795914; M
2. DANIJEL KOVA?EVI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 86; ro?. 06.01.1984; OIB: 90129070523; M
3. MARKO BARIŠI?; HRVAT; VRANOVCI, SLAVONSKA ULICA 80; ro?. 02.09.1988; OIB: 68865610529; M
4. BLAAN JANI?I?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA MATICE HRVATSKE 20; ro?. 03.11.1951; OIB: 69303551937; M
5. MARIO STANI?; HRVAT; ŠUŠNJEVCI, TRG SVETOG MIHOVILA 9; ro?. 30.01.1977; OIB: 62158092118; M
6. ZVONKA MATAI?; HRVATICA; BUKOVLJE, FIROV KRAJ 93; ro?. 17.06.1954; OIB: 74052316330;
7. ELJKO NOVKOVI?; HRVAT; KORDUŠEVCI, KORDUŠEVCI 50; ro?. 21.02.1973; OIB: 64253474750; M
8. MARIO ROSANDI?; HRVAT; BUKOVLJE, FIROV KRAJ 12; ro?. 01.04.1969; OIB: 72536762368; M
9. DUBRAVKA BRBLI?; HRVATICA; BUKOVLJE, ULICA JOSIPA KOZARCA 53; ro?. 03.02.1968; OIB: 29108355473;
10. PERICA IVELJ; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAENA MAJI?A 24; ro?. 16.04.1972; OIB: 29387636713; M
11. MIJO PRGOMET; HRVAT; BUKOVLJE, FIROV KRAJ 69; ro?. 09.02.1943; OIB: 18705728467; M
12. VLATKA ŠKARA; HRVATICA; ŠUŠNJEVCI, SLAVONSKA 53; ro?. 30.10.1966; OIB: 39126458053;
13. IVAN IVKOVI?; HRVAT; BUKOVLJE, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA 7; ro?. 21.05.1969; OIB: 92487314940; M

PREDSJEDNIK
OP?INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP?INE BUKOVLJE

IVANKA KOVA?EVI?